previous arrow
next arrow
Slider
Política de privacidade

CABANAS KDM é a entidade titular do website www.cabanaskdm.com, con domicilio social en Travesía do oito, 6 - 15621 Cabanas (A Coruña) con CIF número G70345970.
CABANAS KDM garántelle a protección de todos os datos de carácter persoal que proporcione o Usuario no Website e, en cumprimento do disposto no Regulamento 2016/679 do 27 de Abril de 2016 ( RGPD) e restante normativa de aplicación, infórmalle que:

a) Todos os datos de carácter persoal facilitados a CABANAS KDM serán tratados por esta de acordo coa normativa, quedarán incorporados no ficheiro USUARIOS DA WEB, creado e mantido baixo a responsabilidade de CABANAS KDM o cal foi debidamente rexistrado na Axencia Española de Protección de Datos.

b) Os datos son solicitados coas seguintes finalidades: (i) xestión, estudo e resolución de consultas e (ii) envío de publicidade e prospección comercial por medios electrónicos, acerca da empresa, as súas actividades, produtos e servizos, así como documentación de diversa natureza.

c) Na recollida e o tratamento dos datos de carácter persoal adoptáronse as medidas de seguridade adecuadas para evitar a perda, o acceso non autorizado ou a manipulación dos mesmos, de acordo co establecido na normativa.

d) CABANAS KDM comprométese a protexer a información confidencial á que teña acceso.

e) CABANAS KDM non empregará en ningún caso os datos de carácter persoal que vostede poña á súa disposición para prestar servizos a terceiros distintos aos referidos no apartado b) do presente documento ou, no seu caso, para lograr unha utilidade propia.

f) O Usuario certifica que é maior de 14 anos e que por tanto posúe a capacidade legal necesaria para a prestación do consentimento en canto ao tratamento dos seus datos de carácter persoal e todo iso, de conformidade co establecido na presente Política de Privacidade.

g) O Usuario pode, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais así como o de revogación do consentimento para calquera das finalidades antes sinaladas, enviando a Travesía do oito, 6 - 15621 Cabanas (A Coruña) carta debidamente asinada á nosa dirección postal, arriba indicada, onde consten claramente os datos de contacto, á cal deberá acompañarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.

h) O Usuario autoriza ao tratamento automatizado dos datos persoais fornecidos nos termos indicados.

 

Colabora...     04 concello

logopiekdm

Travesía do oito, 6 - 15621 Cabanas ( A Coruña) - cabanaskdm@gmail.com - 624 050 851

Síguenos en instagram log

deputacion coruna

Nota legal - Política de privacidade - Política de cookies